нашите сайтове english

Обявление към конкурс за длъжност директор на дирекция „Местни данъци“ при Община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ КЪМ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

директор на дирекция „Местни данъци“ при Община Варна

          Поради допусната явна фактическа грешка се допълва публикувания списък с допуснати кандидати в конкурса за длъжността директор на дирекция „Местни данъци“ при Община Варна, както следва:

         Допуска до участие в конкурсната процедура участника Петя Радева Чанева.

         Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 08.12.2020 г. в 09:30 часа в сградата на Община Варна, ет.4, стая 402.

 

Председател  на конкурсната комисия: _______(п)________

                                                                          /Нора Момчева/