нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжност Главен инспектор „Предварителен и последващ контрол“ в отдел „Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране“

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ПРЕДВАРИТЕЛЕН И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ“

 В ОТДЕЛ „КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ“

КЪМ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ”

ПРИ ОБЩИНА ВАРНА 

 

 1. Величка Йорданова Димитрова
 2. Владимир Иванов Николов
 3. Любомир Захариев Драгнев
 4. Биляна Иванова Рашкова
 5. Виолета Симеонова Василева
 6. Валентина Валентинова Стефанова
 7. Калин Пламенов Петков
 8. Йорданка Димитрова Радева
 9. Красимира Веселинова Балтанова
 10. Станислава Димитрова Станева
 11. Красимира Христова Узунова
 12. Ангел Кирилов Киров
 13. Цвета Георгиева Ковачева
 14. Севдалина Атанасова Добрева        

             Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 15.12.2020 г. от 09:30 часа, в зала „Пленарна“ в сградата на Община Варна.        

         Нормативни документи за подготовка:

 • Закон за местните данъци и такси
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна
 • Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна
 • Закон за туризма
 • Закон за държавния служител
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация

            Система за определяне на резултатите:

             1.Изисквания за решаване на теста:

         1.1. Кандидатите ще решават тест от 20 въпроса.

         1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,20.

         1.3. Минималнен резултат за допускане до интервю - 15 верни отговора.

             2.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.

              3.Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.        

 

            Председател  на конкурсната комисия:______(п)_______                                                                                                                                 (Нора Момчева)

 

Публикувано на 07.12.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К

Н А

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ПРЕДВАРИТЕЛЕН И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ“

 В ОТДЕЛ „КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ“

КЪМ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ”

ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

 

 

 

Име,презиме и фамилия на кандидата

 

Основание за недопускане

 

1. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

2. КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ДОБРЕВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

3. ТАНЯ МИЛКОВА МИЛЕВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

4. МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

 

Председател  на конкурсната комисия: _______(п)________

                                                                          /Нора Момчева/