нашите сайтове english

Списъци с допуснати кандидати за длъжност лекар

СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

за длъжност „Лекар“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

  1. Валентина Добрева Шивачева;
  2. Ваня Игнатова Йолова.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Лекар“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 21.12.2020 г. в сградата на Община Варна на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43,  етаж 13, кабинет № 5, както следва:

  • Валентина Добрева Шивачева – 15.00 часа;
  • Ваня Игнатова Йолова -15.15 часа.
  •  

Публикувано на 18.12.2020 г.