нашите сайтове english

Списъци с класираните кандидати за длъжност лекар

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР“

 по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“

След проведено интервю за заемане на длъжността „Лекар“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съгласно сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0004-С01, Комисията класира успешно представилия се кандидат, демонстрирал висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността „Лекар“:

Д-р Ваня Игнатова Йолова

За сключване на трудов договор ще бъде поканен класирания кандидат.

За повече информация -  Диляна Несторова – ръководител на проект, тел. 052/ 820 343.