нашите сайтове english

Дирекция "Превенции"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
  Младежки дом      
Светлана Коева
svkoeva@varna.bg
Директор  Мл.дом 052-820-677  
д-р Борислав Станчев Гл. експерт "Превенции" Мл.дом 052-820-770  
Мартина Янева Гл. експерт "Координация на национални превантивни програми в ОВ" Мл.дом 052-820-677  
Таня Атанасова Гл. експерт "Превенции" Мл.дом 052-820-677  
Мая Попова Гл. счетоводител Мл.дом 052-820-750  
Мануела Митева Ст. счетоводител Мл.дом 052-820-750  
Събина Атанасова Ст. счетоводител Мл.дом 052-820-750  
Ана Абрашева Секретар на МКБППМН Мл.дом 052-820-770  
Информационно обучителен център - Чайка
Александра Александрова Гл. експерт "Превенция на асоциалното поведение"

ИОЦ "Чайка"

052-820-748  
Бисерка Алексиева Гл. експерт „Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН”

ИОЦ "Чайка"

052-820-748  
Димитър Димитров Гл. експерт "Секретар на МКБТХ" ИОЦ "Чайка" 052-820-748     
Росица Николова Ст. експерт "Превантивни програми" ИОЦ "Чайка" 052-820-748    
Превантивен център - Младост
Петя Любчева Ст. експерт ПИЦ ПЦ "Младост" 052-985-099  
Петя Иванова Гл. експерт "Училищна превенция" ПЦ "Младост" 052-985-099  
Василена Вълкова Мл. експерт "Превантивни кампании и проекти" ПЦ "Младост" 052-985-099  
Николай Кърджиев Ст. експерт "Училищна превенция" ПЦ "Младост" 052-985-099  
Константин Воденичаров Гл. експерт "Психолог" ПЦ "Младост" 052-985-099  
Добромир Досев Ст. експерт "Секретар на ОСНВ" ПЦ "Младост" 052-820-751  
Димана Стоянова Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" ПЦ "Младост" 052-985-099  
Диляна Атанасова Ст. експерт "Психолог" ПЦ "Младост" 052-985-099  
Мая Атанасова Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" ПЦ "Младост" 052-820-751  
Данка Митрушева Мл. експерт ПИЦ ПЦ "Младост"

052-820-751

 
Димитър Колев Мл. експерт ПИЦ ПЦ "Младост" 052-985-099  
Тодор Тодоров Мл. експерт ПИЦ ПЦ "Младост" 052-985-099  
Top