нашите сайтове english

Покана за публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг и за публично обсъждане на проектобюджета на Община Варна за 2021 г.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНА ВАРНА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

И ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2021 г.

  

Кметът на Община Варна кани местната общност, жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общественост на публично обсъждане на проектите, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг (на основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг, и чл. 44, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет - Варна за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна) и на публично обсъждане на проектобюджета на Община Варна за 2021 г. (на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 23 от Наредбата на Общински съвет - Варна за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна).

Предвид спазването на противоепидемичните мерки и забраната за организиране на мероприятия на закрито, публичното обсъждане на проектите, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг и публичното обсъждане на проектобюджета на Община Варна за 2021 г. ще се проведат онлайн чрез платформа Cisco WebEx Meeting на 26.01.2021 г., както следва:

    I. Публичното обсъждане на проектите, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг ще се проведе онлайн чрез платформа Cisco WebEx Meeting на 26.01.2021 г. от 14,00 ч. до 16,00 ч.

 

Проекти, за които Община Варна има намерение да поеме дълг:

 1. Проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна”.

Предназначение: Повишаване качеството на живот, социалното включване и екологичната среда, посредством реализиране на обекти по благоустрояване в градската среда. Подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства, както и експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Стойност на проекта: до 38 485 478 лв. с ДДС

            Начин на финансиране и обезпечаване:

 • Дългово финансиране в размер до 38 485 478 лв. - заем от финансова или кредитна институция;
 1. Проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“ – II етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна“.

Предназначение: Повишаване качеството на живот, социалното включване и екологичната среда, посредством реализиране на обекти по благоустрояване в градската среда. Подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства, както и експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Стойност на проекта: до 9 719 142 лв. с ДДС

            Начин на финансиране и обезпечаване:

 • Дългово финансиране в размер до 1 514 522 лв. - заем от финансова или кредитна институция;
 • Финансиране от държавния бюджет в размер на 8 000 000 лв., съгласно ПМС № 360/10.12.2020 г. за частично финансиране на основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна”;
 • Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Варна в размер до 204 620 лв.
 1. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна”.

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства и облика на градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Стойност на проекта: до 30 304 211 лв. с ДДС 

            Начин на финансиране и обезпечаване:

 • Дългово финансиране в размер до 30 000 000 лв. - заем от финансова или кредитна институция;
 • Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Варна в размер до 304 211 лв.
 1. Проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна”.

Предназначение:  В изпълнение на програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 г. – 2022 г., одобрена с Решение №543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет, община Варна ще реализира 12 обекта от образователната инфраструктура.

Стойност на проекта: до 41 200 000 лв. с ДДС 

Начин на финансиране и обезпечаване:

 • Дългово финансиране в размер до 10 000 000 лв. - заем от финансова или кредитна институция;
 • финансиране от държавния бюджет в размер до 31 200 000 лв.

 

    II. Публичното обсъждане на проектобюджета на Община Варна за 2021 г. ще се проведе онлайн чрез платформа Cisco WebEx Meeting на 26.01.2021 г. от 16,30 ч. до 18,30 ч.

 

Публичното обсъждане на проектите, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг и публичното обсъждане на проектобюджета на Община Варна за 2021 г. ще могат да бъдат проследени в реално време чрез официалната страница на Община Варна в YouTube. Линкът към YouTube ще е достъпен на адрес https://www.youtube.com/channel/UCxO7Lib2qNuDZozbYYfPrCw.

Заинтересованите лица от местната общност, които желаят да участват в публичните обсъждания ще имат възможност да се включат във виртуалната стая. За включване във виртуалната стая е необходимо предварително да заявят участието си за конкретното публично обсъждане в срок до 12.00 ч. на 25.01.2021 г. на електронна поща: po@varna.bg, като посочат име, телефон, електронна поща и конкретно публично обсъждане, в което желаят да се включат. На електронната поща, която са посочили ще им бъде изпратен линк за провеждане на публичното обсъждане, чрез който ще могат да вземат участие онлайн.

Коментари и въпроси във връзка с проектите, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг и проектобюджета на Община Варна за     2021 г. могат да се изпращат преди и по време на обсъждането на имейли: njotovska@varna.bg и pavdimova@varna.bg. Коментари и въпроси във връзка с проектите, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг и проектобюджета на Община Варна за 2021 г. могат да се изпращат и писмено чрез деловодството на Община Варна най-късно до 17.00 ч. на 25.01.2021 г. включително.

Мненията, предложенията, становищата и въпросите отправени чрез имейлите, деловодството и онлайн ще бъдат отразени в протокол за всяко обсъждане.

Материали по публичното обсъждане на проектите, за които Община Варна има намерение да поеме дълг и по публичното обсъждане на проектобюджета на Община Варна за 2021 г. ще бъдат публикувани на сайта на Община Варна: www.varna.bg в секция „Акценти“.

 

С уважение,

 

ИВАН ПОРТНИХ

Кмет на Община Варна

  Top