нашите сайтове english

Шум

Един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението в големите градове е шумът. Той засяга хората както физически, така и психически, смущавайки основни дейности като съня, почивката, ученето и общуването.

За определяне на степента на шумовото натоварване в околната среда, чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда се разработват стратегически карти за шум.

Стратегическа карта за шум в околната среда на територията на агломерация Варна.

Приложение № 5 - Списък приложени Стратегически Шумови Карти, Варна

Актуализирането на Стратегическата карта за шума на агломерация Варна е в изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и Директива 2002/49/EО за оценка и управление на шума в околната среда. В изпълнение на разпоредбите на ЗЗШОС, шумовата карта за агломерация Варна е разработена и одобрена през 2009 г. Тя дава пълна характеристика за акустичната среда в града, като обхваща четирите основни източника на шум в населените места – автомобилния, железопътния, въздушния транспорт и промишления шум. Актуализирането на Стратегическата шумова карта, ще отрази актуалното състояние на акустичната среда, включително ще покаже ефективността на предприетите до момента мерки за ограничаване и намаляване на шума на територията на агломерация Варна.

План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна, за предприетите мерки за намаляване на шумовото натоварване в околната среда

    Top