нашите сайтове english

Шум

Един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението в големите градове е шумът. Той засяга хората както физически, така и психически, смущавайки основни дейности като съня, почивката, ученето и общуването.

За определяне на степента на шумовото натоварване в околната среда, чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда се разработват стратегически карти за шум.

Стратегическа карта за шум в околната среда на територията на агломерация Варна.

Приложение № 5 - Списък приложени Стратегически Шумови Карти, Варна

Стратегическата карта за шум на агломерация Варна е разработена в изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и Директива 2002/49/EО за оценка и управление на шума в околната среда. Първата Стратегическа карта за шум за агломерация Варна е разработена и одобрена през 2009 г., и последно актуализирана с Решение 47-2 от Протокол №4/04.01.2024 г. на Общински съвет-Варна. Стратегическата карта за шум представлява план-карта на агломерацията, на основните пътища, на основните железопътни линии и на основните летища, върху която се нанасят шумовите нива от транспорта, от промишлени дейности и от други източници на шум. Тя дава пълна характеристика за акустичната среда в града и отразява действителното състояние по отношение на шумовото натоварване на територията на агломерация Варна. Последната актуализация на Стратегическата карта за шум в околната среда на агломерация Варна“ ще бъде използвана за:

  • определяне приоритетните проблеми и последващо актуализиране на мерките от Плана за действие, относно намаляване на шумовото натоварване;
  • базата данни, съдържаща се в актуализираната Стратегическа карта за шум на агломерация Варна ще послужи за бъдат определени нови конкретни мерки за намаляване на шумовото замърсяване в околната среда на територията на общината.
  • основа за провеждане мониторинг на шума в околната среда;
  • избор на най-подходящо решение за предотвратяване и намаляване на шума, чрез оценка на различни варианти;
  • предпоставка за извършване на реална оценка за въздействието на шума в околната среда, чрез възможност за определяне влиянието на различните  източници на шум върху произволно избрана точка от картата;
  • източник на информация за гражданите;
  • източник на данни, които се предоставят на международни организации.

 Информацията, която съдържа е приведена в съответствие с най-новите изисквания на европейското законодателство, по отношение на общите методи за оценка на шума и Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда .

План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна, за предприетите мерки за намаляване на шумовото натоварване в околната среда

    Top