нашите сайтове english

Важно съобщение!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че с Решение № 790-6-1 по Протокол № 22 от 10.12.2021 г. на Общински съвет – гр. Варна е приета нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна.

Наредбата е публикувана и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна.

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Община Варна стартира безвъзмездно предоставяне на фракция, получена от инсталацията за компостиране на растителни отпадъци (несертифициран компост), находяща се на територията на „Регионалната система за управление на отпадъците“, землище на с. Въглен, община Аксаково. Получаването ще се извършва след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ за безвъзмездно получаване на несертифициран компост по образец, до дирекция ЕООС, отдел КОЧОТ.

Транспортирането ще се извършва с осигурен собствен транспорт за сметка на заявителя. Няма ограничения в количеството.

ЗАЯВЛЕНИЯТА следва да подавате на  следния email адрес: eapostolova_eoos@abv.bg

 

Заявление за безвъзмездно получаване на несертифициран компост

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със Заповед №1788/29.06.2021 г. на Кмета на община Варна за отмяна на Заповед №0781/2014, свързана с рекултивация на нарушен терен с оператор „Спедстрой“ ЕООД, уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Варна спира издаването на удостоверения и маршрути към терен за рекултивация, находящ се в м. „Малка чайка“, имот с идентификатор ПИ №10135.5216.2 в землище на район „Аспарухово“, гр. Варна за отпадък с код 17 05 04 и наименование „Почва и камъни“.

     Удостоверения и маршрути за насочване ще бъдат издавани след предоставяне на договори от страна на Възложителите с лице по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, притежаващо разрешение за дейности с отпадъци, издадено от съответната РИОСВ (различен от „Спедстрой“ ЕООД).

    Всички издадени до настоящия момент удостоверения и маршрути ще бъдат преиздадени служебно, в зависимост от избрания оператор на територията на област Варна. Дружества, имащи право да приемат отпадък с код 17 05 04 и наименование „Почва и камъни“ са следните:

  • „Н Траш“ ООД с управител Николай Топчиев, тел. 0893/73 73 76;
  • „Хидрострой“ АД с лице за контакт: Теодора Живкова, тел. – 052/733-333;
  • „Инжстройинженеринг“ EOOД, Анна Станева – 052/662-022 - оператор.

Възложителите, подали заявления по административни услуги №9123 и №9124 след 11.06.2021 г. ще бъдат уведомени писмено за движението по административните преписки.

 

    Top