нашите сайтове english

Важно съобщение!

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ОТ ДОМАКИНСТВА

 Уважаеми граждани,

В изпълнение на задълженията на Кмета на община Варна по Закона за управление на отпадъците, от 05.03.2021 г. до 06.03.2021 г. предстои провеждане на двудневна кампания за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени както следва:

На 05.03.2021 г.

  • От 09:00 ч. до 12:45 ч. в Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;
  • От 13:45 ч. до 17:30 ч. в Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“.

На 06.03.2021 г.

  • От 09:00 ч. до 14:00 ч. в Район „Одесос“, сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“.

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и др.);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с настъпилият нов отоплителен сезон, стриктно се следи спазването на изискването за предаване на отпадъци с цел изгаряне.  Предаването на отпадъците се извършва само, въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ за изгаряне по Закона за управление на отпадъците.

Забранено е изгарянето на излезли от употреба гуми, отработени масла, текстилни отпадъци, дървени дограми и други лесно запалими материали, т.к. при процеса се отделят вредни емисии в атмосферата.

Предвидената в Закона за управление на отпадъците санкция за констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци за физически лица, еднолични търговци или юридическите лица е до 5000 лв. Имуществената санкция за едноличните търговци или юридическите лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци (например отработени масла и отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества, както се класифицират боядисаните дограми) е в размер от 10000 до 50000 лв.