нашите сайтове english

Водоснабдяване на гр. Варна

Водоснабдяването на гр. Варна се осъществява от язовир “Камчия” и от водоснабдителна система “Девневски извори”, като:

  • от язовир “Камчия” по деривация “Китка-Варна”, чрез помпена станция Владиславово;
  • от водоснабдителна система “Девневски извори”, чрез помпена станция “Одесос“;
  • за част от Варна и курортните комплекси водоснабдяването се осъществява от водоснабдителна система “Батова”, чрез помпена станция “Батова”.

За контролът на качеството на водата доставяна от „В и К-Варна“ ООД, гр. Варна до потребителите се извършва по съгласувана от РЗИ-Варна годишна мониторингова програма, съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Лабораторен изпитвателен комплекс към “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД

    Top