нашите сайтове english

Информация за кладенци

Прието е изменение на Закона за водите (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Съгласно § 41 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за Изменение и Допълнение на Закона за опазване на околната среда е удължен срока за регистрация на кладенците до 28 ноември 2022 г.

Закон за водите

    Top