нашите сайтове english

Опасни битови отпадъци от домакинствата

Голям процент от образуваните в домакинствата отпадъци притежават опасни свойства и представляват риск за околната среда и човешкото здраве. Поради тази причина същите е необходимо да бъдат събирани разделно от общия битов отпадъчен поток и предавани за последващо третиране. Такива отпадъци са: живак и живаксъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и др.

За събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата, на територията на община Варна е сключен договор с „БалБок инженеринг“ АД. Събирането на тези отпадъци се осъществява чрез провеждане на кампании по предварително уточнен график чрез разполагане на мобилни съоръжения във всички райони на града.

Кампания за събиране на опасни битови отпадъци от домакинства