нашите сайтове english

Строителни отпадъци

Строителни отпадъци се образуват при извършване на строителни и монтажни работи, при премахване на строежи и при реконструкция и основен ремонт на строежи. Те представляват почва и камъни, бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, пластмаса, асфалтови смеси, гипс, метали – мед, бронз, месинг, алуминий, олово, стомана, чугун и др., както и смеси от всичко изброено.

Законът за управление на отпадъците забранява нерегламентирано да се изхвърлят и изгарят строителните отпадъци, както и изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Съгласно своите ангажименти, кмета на Община Варна организира и контролира система за събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата на територията на общината. Транспортирането на строителни отпадъци се извършва от лица, притежаващи регистрационен документ за тази дейност до площадки за последващото им третиране.

Съгласно информацията в Публичния регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци, воден от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, на и в близост до територията на община Варна функционират следните площадки за третиране на строителни отпадъци (СО):

 1. Регионално депо за неопасни отпадъци, с.Въглен, община Аксаково с оператор Община Аксаково, тел. 052/ 76 20 66, вътр.138, на което се приемат отпадъци с кодове: 17 01 01, 17 01 03, 17 01 02, 17 01 07, 17 02 01, 17 03 02 и 17 05 04, с цел оползотворяване и 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 03 03, 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02 и 17 09 04, с цел обезвреждане.
 2. Терен за рекултивация, м-ст „Дългата нива“, с.Слънчево, община Аксаково с оператор „Н Траш“ ООД, тел.0893/73 73 76, на който се приемат отпадъци с код 17 05 04 и предварително третирани СО с код 19 12 09, с цел оползотворяване.
 3. Площадка за дейности по третиране на отпадъци, находяща се в гр. Варна, ЗПЗ, м-ст „Трошеви ниви“ с оператор „Темпо Транс“ ЕООД, тел. 0899/870 202, на която се приемат отпадъци с кодове: 17 05 04, 17 02 01, 17 03 02, 17 06 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 03 02, 17 09 04 и 17 01 07, с цел ополозотворяване.
 4. Площадка за дейности по третиране на отпадъци, находяща се в м-ст „Клисе баир“, с. Тополи, община Варна, с оператор „Пътища и мостове“ ЕООД, тел. 0887/758 336, на която се приемат отпадъци с кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02 и 19 12 09, с цел оползотворяване.
 5. Площадка за дейности по третиране на отпадъци, находяща се в землище на с. Тополи по КК на ПЗ „Клисе баир“, с.Тополи, община Варна, с оператор от „Хидрострой“ АД, тел. 0885/855 909, на която се приемат отпадъци с кодове: 17 01 01, 17 01 02, 17 03 02 и 17 09 04, с цел оползотворяване.
 6. Площадка за дейности по третиране на отпадъци, с местонахождение гр. Варна, местност „Бялото“, район “Вл. Варненчик“, с оператор „Инжстройинженеринг“ ЕООД, тел. 0884/331 671, на която се приемат отпадъци с кодове: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 09 04 и 19 12 09, с цел оползотворяване.
 7. Площадка за дейности по третиране на отпадъци, с местонахождение гр. Варна, с. Тополи, местност „Клисе Баир“, с оператор „Инжстройинженеринг“ ЕООД, тел. 0884/331 671, на която се приемат отпадъци с кодове: 17 03 02 и 19 12 09, с цел извършване на предварителни дейности преди оползотворяване.
 8. Площадка за дейности по третиране на отпадъци, с местонахождение гр. Варна, с. Тополи, местност „Клисе Баир“, с оператор „Пресбетонел“ ЕООД, тел. 052/741 451, на която се приемат отпадъци с код 19 12 09, с цел оползотворяване.
 9. Площадка за дейности по третиране на отпадъци, с местонахождение: обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи, Западна промишлена зона, ПИ с идентификатор 72709.516.1031, с оператор „Кроношпан България“ ЕООД, тел. 0877/550 482, на която се приемат отпадъци с код 17 02 01, с цел оползотворяване.

На територията на Община Варна, дейности по третиране на строителни отпадъци на място на образуване (строителен обект или обект на събаряне) посредством мобилни съоръжения, извършват следните дружества:

 • „Строй Транс Варна“ ЕООД, тел.0895/442 121, която извършва дейности по оползотворяване в т.ч. и предварителни дейности преди оползотворяване на отпадъци с кодове: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01 и 17 09 04.
 • „Пътища и мостове – ПРО“ ООД, тел. 052/ 613 000, която извършва предварителни дейности преди оползотворяване на отпадъци с кодове:17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02 и 17 05 04.
 • Пътища и мостове ЕООД, тел. 0887/758 336, която извършва предварителни дейности преди оползотворяване на отпадъци с кодове: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02 и 17 05 04.
 • Ростер ООД, тел. 0301/82 244, която извършва дейности по оползотворяване на отпадъци с кодове: 17 01 01, 17 01 07, 17 03 02 и 17 09 04.
 • Стимекс ЕООД тел. 052/303 547, която извършва дейности по оползотворяване на отпадъци с кодове: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 03 02 и 17 09 04.
 • „Инжстройинженеринг“ ЕООД, тел. 0884/331 67, която извършва предварителни дейности преди оползотворяване на отпадъци с кодове: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02 и 17 09 04.
 • „Хидрострой“ АД, тел. 0885/855 909, която извършва дейности по оползотворяване на отпадъци с кодове: 17 05 04 и 19 12 09.

 

Координати за контакт с фирмите, притежаващи регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на строителни отпадъци, образувани от домакинствата на територията на община Варна

  Top