нашите сайтове english

Строителни отпадъци

Строителни отпадъци се образуват при извършване на строителни и монтажни работи, при премахване на строежи и при реконструкция и основен ремонт на строежи. Те представляват почва и камъни, бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, пластмаса, асфалтови смеси, гипс, метали – мед, бронз, месинг, алуминий, олово, стомана, чугун и др., както и смеси от всичко изброено.

Законът за управление на отпадъците забранява нерегламентирано да се изхвърлят и изгарят строителните отпадъци, както и изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Съгласно своите ангажименти, кмета на Община Варна организира и контролира система за събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата на територията на общината. Транспортирането на строителни отпадъци се извършва от лица, притежаващи регистрационен документ за тази дейност до площадки за последващото им третиране.

Координати за контакт с фирмите, притежаващи разрешително за извършване на събиране и транспортиране на строителни отпадъци, образувани от домакинствата на територията на община Варна

    Top