нашите сайтове english

Негодни за употреба батерии и акумулатори

„Негодни за употреба батерии и акумулатори” са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени.

Негодни за употреба батерии и акумулатори се предават на лица, притежаващи документ за дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на съответната община, както и в търговските обекти, в които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори.

На територията на община Варна е изградена система за събиране на НУБА, чрез сключен договор с организация по оползотворяване „Екологична компания“ ЕООД.

Ако Вие сте лице, което образува такива отпадъци, може да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на някоя от специализираните площадки за събирането им или ги върнете в търговски обект, в който се извършва продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори

Регистър на площадките, разположени на територията на община Варна

    Top