нашите сайтове english

Отработени масла

“Отработени масла” са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

На територията на община Варна е изградена система за събиране на отработени масла, чрез сключен договор с „Ойл рециклейшън“ АД като ООп на отработени масла.

Отработените масла се предават и на местата за тяхната подмяна със свежи масла.

    Top