нашите сайтове english

Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер

"Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

Търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали, се извършва от търговци, регистрирани по Търговския закон и притежаващи документ, разрешаващ извършването на тази дейност. Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход, попълнена по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.

Регистър на площадките, разположени на територията на община Варна, на които може да се предават отпадъци от черни и цветни метали

 

    Top