нашите сайтове english

Обява за конкурс за началник на отдел "Инфраструктурни проекти" към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ”

В ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

при Община Варна

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – бакалавър;

1.2. Професионална област –  технически науки; социални, стопански и правни науки.

1.3. Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

3.1.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 19.03.2021г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.407, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес delovodstvo@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         Организира, координира и контролира дейностите на отдела, свързани с издаването на строителни книжа и документи за елементи на техническата инфраструктура в областта на енергетиката, електронните съобщения и водното строителство, на пътната инфраструктура и благоустрояването на територията на община Варна. Координира и контролира разработването на инвестиционни проекти за инфраструктурни общински обекти, жилищни и административни сгради. Анализира, разработва и предлага експертни оценки и решения по проблеми.

7. Заплата, определена за длъжността: до 2100 лв.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 294

Лице за контакт: Стелияна Василева

 

Заявление за участие

Декларация

 

Публикувана на 09.03.2021 г.

    Top