нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжност началник на отдел "Инфраструктурни проекти" към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при Община Варна

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“ В ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

при Община Варна

 

 1. Христина Иванова Костадинова
 2. Даниела Валентинова Кузманова
 3. Милен Янчев Желязков
 4. Валери Кирилов Йорданов                                     

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 09.04.2021 г. от 09:30 часа, в сградата на Община Варна, етаж 4, стая 403.

         Нормативни документи за подготовка:

 • Закон за държавния служител
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за енергетиката
 • Закон за водите
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за общинската собственост
 • Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
 • Наредба №8/28.07.1999 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
 • Наредба №4/14.09.2004 за условия и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи
 • Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
 • Наредба №15/28.07.2005 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения на топлинна енергия
 • Наредба №6/25.11.2004 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения на природен газ
 • Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването
 • Наредба №16/09.06.2004 за сервитутите на енергийните обекти
 • Наредба № 6 от 13.06.2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
 • Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура
 • Наредба №21/11.05.2007 за правила за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения

 

         Система за определяне на резултатите:

         1.Изисквания за решаване на теста:

         1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

         1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,20.

         1.3. Минималнен резултат за допускане до интервю - 20 верни отговора.

          2.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.

          3.Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.       

 

  

            Председател  на конкурсната комисия:  _____(п)_______                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Нора Момчева)

 

С П И С Ъ К

Н А

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“ В ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

при Община Варна

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Илиян Димитров Генов Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит
2. Ангел Кирилов Киров Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит
3. Галина Иванова Стоянова Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит
4. Милен Стойчев Стойчев Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит
5. Мила Красимирова Славова Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

  

            Председател  на конкурсната комисия:  _____(п)_______                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Нора Момчева)

 

Публикувано на 26.03.2021 г.