нашите сайтове english

3.1 - Топъл обяд на територията на община Варна

Програма: Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Основна цел на проекта:

Основната цел на проекта е подпомагане с топъл обяд на територията на община Варна на хора, които поради своята възраст, трайно увреждане или заболяване не могат сами да задоволят своята потребност от топла храна, както и  уязвими лица, които са без или с ниски доходи

Проект № BG05SFPR003-1.001 -0220-C01 „3.1 - Топъл обяд на територията на община Варна“

 

    Top