нашите сайтове english

Резултати от конкурс за малки проекти на тема"Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на НПО от община Варна"

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА

 “Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна”, финансиран от Социална програма 2021 г. на Община Варна

Въз основа на проведен конкурс от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна след разглеждане и оценяване на проектните предложения, и на основание на изготвен протокол бяха класирани за финансиране следните малки проекти:

Организация

Наименование на проекта

1.

Фондация “Радост за нашите деца“ 

„Ароматно ателие Радост“

2.

Асоциация „Да съхраним жената“

 „Иновативни интердисциплинарни подходи към проблемите на децата с аутизъм, техните родители и социални специалисти“

3.

Сдружение “Развитие и интеграция“

„Забавляваме се и играем и накрая всичко знаем“

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

……………………………

(Таня Василева)

 

 

    Top