нашите сайтове english

Декларации от № 601 до № 801

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна Дирекция длъжност дата Декларация за имущество и интереси
601   Гергана Дончева Славова   КДР Гл. експерт "Естетизация на градската среда" 10.5.2021  
602   Теодора Маринова Маринова   УСКОР Началник на сектор 10.5.2021  
603   Ралица Радославова Славова-Георгиева     ПНО Главен юрисконсулт 10.5.2021  
604   Надежда Бориславова Владимирова    КДР Счетоводител "Контрол по СФУК" 10.5.2021  
605   Албена Дочева Дочева   ДГ№46"Горска приказка" Директор 10.5.2021  
606   Рада Филипова Николова   ДГ№15"Гълъбче" Директор 10.5.2021  
607   Теодора Йовчева Тодорова   ФСД Старши счетоводител 10.5.2021  
608   Жасмина Петрова Василева   ДЯ № 13 “РУСАЛКА” Директор 10.5.2021  
609   Симеон Михайлов Симеонов   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 11.5.2021  
610   Милена Христова Христова   ЕНОП Гл. експерт "Анализи и планиране" 11.5.2021  
611   Невена Господинова Димитрова   ДГ№18"Чайка" Директор 11.5.2021  
612   Христина Атанасова Манева   СД Гл. експерт "Рехабилитация" 11.5.2021  
613   Веселина Златева Стоилова   СД Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора" 11.5.2021  
614   Георги Петров Цеков   УСКОР Инспектор "Контрол по търговската дейност" 11.5.2021  
615   Дияна Георгиева Йорданова   УЧРАУ Мл. експерт "Информационно и техническо осигуряване"  11.5.2021  
616   Десислава Стефанова Вълчева   УЧРАУ Ст. специалист "Деловодител" 11.5.2021  
617   Петър Ангелов Гърбузов   ИИБ Директор 11.5.2021  
618   Елия Христова Николова   ДГ№49"Боров кът" директор 11.5.2021  
619   Елена Николова Гаданчева   ДГ№14"Дружба" Директор 11.5.2021  
620   Ивелина Стефанова Илиева   ЕООС Началник на отдел 11.5.2021  
621   Розалина Донкова Димитрова   КК Директор 11.5.2021  
622   Елена Атанасова Гюзелева   КК Началник на отдел 11.5.2021  
623   Силвия  Андреева Калинчева   ДЯ № 3 “ЗАЙО БАЙО” Директор 11.5.2021  
624   Мариета Йорданова Йорданова    КДР Гл. експерт "Фонд "Култура""  11.5.2021  
625   Ирена Димитрова Димитрова   КДР Ст. експерт "Съвременно изкуство и галерии"  11.5.2021  
626   Янка Борисова Иванова   ДГ№16"Слънчева дъга" Директор 11.5.2021  
627   Диляна Константинова Георгиева    ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 11.5.2021  
628   Миглена Йовчева Йонкова    КК Гл. експерт "Канцелария на кмета" 11.5.2021  
629   Боряна Константинова Андреева   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 11.5.2021  
630   Калина Цанкова Керемидчиева   АГУП Гл. специалист "Общ устройствен план"     11.5.2021  
631   Милена Владимирова Вълчанова   КОБс Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 11.5.2021  
632   Йорданка Илиева Бонева   ОП КДХ главен счетоводител 11.5.2021  
633   Милена Руменова Недялкова   ЕООС Началник на отдел 11.5.2021  
634   Симона Валентинова Велчева   ИИБ Мл. експерт КБД 11.5.2021  
635   Флора Мъгърдич Дюлгерян    КДР Ст. специалист "Информационно и техническо осигуряване" 11.5.2021  
636   Валентина Христова Велкова   Спорт Главен счетоводител 11.5.2021  
637   Нина Златева Петрова   Спорт Старши счетоводител 11.5.2021  
638   Данчо Станимиров Илиев   Спорт Гл. експерт "Спортни дейности, ученически и студентски спорт" 11.5.2021  
639   Елза Димитрова Харалампиева   Спорт Гл. експерт "Спортни дейности" 11.5.2021  
640   Пенка Пейкова Анастасова   Спорт Ст. експерт "Спортни дейности за ветерани, хора със специални нужди и социален туризъм" 11.5.2021  
641   Георги Савов Арнаудов   Спорт Гл. експерт "Спортни клубове" 11.5.2021  
642   Ангелина Гочева Маркова   ИИБ Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 11.5.2021  
643   Камелия Кръстева Костадинова    ИИБ Гл. експерт "В И К" 11.5.2021  
644   Христина Иванова Костадинова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 11.5.2021  
645   Светломира Петрова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Реклама" 11.5.2021  
646   Маргарита Иванова Георгиева   ДЯ № 4 “Приказен свят”  Директор 11.5.2021  
647   Йордан Стоянов Дянков   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 11.5.2021  
648   Галина Емилова Петрова   ПНО Юрисконсулт 11.5.2021  
649 19 Галина Герчева Герова   ДГ №7 "Пушкин" Директор 11.5.2021  
650   Веселина Огнянова Савова   ЕООС Гл. експерт "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 11.5.2021  
651   Елица Илиева Тодорова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 11.5.2021  
652   Ирина Апостолова Угринска   Туризъм Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 11.5.2021  
653   Петранка Добрева Димова   УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 11.5.2021  
654   Василена Бисерова Николова   Превенции Мл. експерт "Превантивни кампании и проекти" 11.5.2021  
655   Петя Йорданова Любчева   Превенции Ст. експерт "Превантивно информационен център" 11.5.2021  
656   Маринела Тодорова Маринова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване" 11.5.2021  
657   Марта Кирилова Виденова   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     11.5.2021  
658   Елена Любчева Панайотова   ИИБ Гл. експерт "Бюджет, обществени поръчки, възлагане и контрол по договори" 11.5.2021  
659   Милка Станкова Маджарова   КДР Главен счетоводител 11.5.2021  
660   Ивелина Атанасова Дюлгерова   СД Ст. експерт "Социална дейност" 12.5.2021  
661   Ирина Иванчева Нинова   УЧРАУ Гл. инспектор "Вътрешен административен контрол" 12.5.2021  
662   Росица Тинчева Христова-Борисова   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 12.5.2021  
663   Анастасия Маринова Георгиева   Здравеопазване Директор 12.5.2021  
664   Ирина Георгиева Георгиева   ДЯ № 5 “ЧУДЕН СВЯТ” Директор 12.5.2021  
665   Георги Тонев Койчев   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 12.5.2021  
666   Петър Върбанов Радушев   Ръководител на проект Ръководител 12.5.2021  
667   Мирослава Стефчева Иванова   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 12.5.2021  
668   Златина Илиева Илиева   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     12.5.2021  
669   Иво Божидаров Кутев   ИИБ Гл. eксперт "Комуникации и безопасност на движението" 12.5.2021  
670   Тихомир Симеонов Тимов   ИИБ Началник на отдел 12.5.2021  
671   Деница Константинова Шалева   ФСД Старши счетоводител 12.5.2021  
672   Стилиян Димитров Димитров   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 12.5.2021  
673   Колю Георгиев Георгиев   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 12.5.2021  
674   Даринка Колева Колева   УСКОР Началник на отдел 12.5.2021  
675   Светломир Василев Калчев   УС Гл. експерт "Поддръжка, експлоатация и ремонт на съоръженията" 12.5.2021  
676   Йордан Ангелов Гаджев    КДР Гл. експерт "Празници и религиозни общности" 12.5.2021  
677   Катя Илиева Ненчева     УС Гл. инспектор "Безопасност на работната среда" 12.5.2021  
678   Златка Христова Танева   Проект Ръководител на проект 12.5.2021  
679   Стиляна Иванова Радева   дг№50"Зорница" Директор 12.5.2021  
680   Кремена Георгиева Ганчева   СД Началник на отдел 12.5.2021  
681   Георги Димитров Георгиев   КДР Началник на отдел 12.5.2021  
682   Христо Петров Недев 14.5.2021 ССИ Служител по сигурността на информацията 12.5.2021  
683   Диляна Иванова Несторова     СД Гл. експерт "Социални дейности" 12.5.2021  
684 18 Росица Минчева Радева   ЕООС Гл. специалист "Опазване на чистотата на обществените територии" 12.5.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
685   Анна Христова Димитрова   ДГ№27"Успех" Директор 12.5.2021  
686   Кристиан Антонов Димитров   Спорт Директор 12.5.2021  
687   Кристина  Илиева Статкова   ДГ№35"Детска радост" Директор 12.5.2021  
688   Анула Георгиева Рашкова   ДГ №34 "Лястовичка" Директор 12.5.2021  
689   Грета Василева Станчулова    ЕНОП Мл. експерт "Планиране и проекти за устойчиво развитие" 12.5.2021  
690   Дарина Матеева Стоянова   Домашен социален патронаж Управител 12.5.2021  
691   Мартин Бориславов Борисов   ПНО Юрисконсулт 12.5.2021  
692   Младен Маринов Иванов   ОП ОПСЗ Директор 12.5.2021  
693   Юлия Костова Славова   ИАО Началник на отдел 12.5.2021  
694   Виктория Мирославова Маринова-Николова   ОИЦ Управител 13.5.2021  
695   Галя Василева Влаева      ФСД Началник на отдел 13.5.2021  
696   Петър Георгиев Драгнев   ОИЦ експерт 13.5.2021  
697   Михаил Любчев Иванов   ОИЦ експерт "Логистика и информация" 13.5.2021  
698   Славина Иванова Жекова   ОИЦ експерт "Комуникация и информация" 13.5.2021  
699   Бранимир Димитров Пулев   УС Гл. експерт "Управление на собствеността" 13.5.2021  
700   Галина Тошкова Георгиева    Спорт Мл. експерт "Ученически и студентски спорт" 13.5.2021  
701   Марияна Великова Христова    Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост  Директор 13.5.2021  
702   Господин Стоянов Казаков   ОСИСД Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 13.5.2021  
703   Евгения Пенчева Митева   ИИБ Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 13.5.2021  
704   Драгомир Николов Бакалов   ДГ№17"Петър Берон" Директор 13.5.2021  
705   Мара Стаматова Спирова    УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 13.5.2021  
706   Сийка Живкова Лефтерова   ДГ№10"Карамфилче" Директор 13.5.2021  
707   Славка Георгиева Павлова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 13.5.2021  
708   Любослава Аргирова Аргирова   ВК Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 13.5.2021  
709   Даниела Иванова Биячева    СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 13.5.2021  
710   Даниела Михова Колева - Димитрова   ОП КДХ Директор 13.5.2021  
711   Лидия Йорданова Цекова   АГУП Гл. експерт "Общ устройствен план"     13.5.2021  
712   Дарина Иванова Зафирова    ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 13.5.2021  
713   Йоанна Христова Недева   ОМД Ст. експерт "Младежки програми и партньорства" 13.5.2021  
714   Жасмина Георгиева Станчева   КДР Гл. експерт "МФФ и любителско танцово изкуство" 13.5.2021  
715   Мила Дианова Миховска    Спорт Ст. експерт "Спортни дейности" 13.5.2021  
716   Иванка Колева Стоянова   ОП Зоопарк СЦ Директор 13.5.2021  
717   Дияна Тодорова Дянкова   Комплекс за социални услуги за деца и младежи Директор 13.5.2021  
718   Силвия Неделчева Йоргакиева   ПНО Юрисконсулт 13.5.2021  
719   Ана Павлова Иванова   КК Началник на отдел 13.5.2021  
720   Рада Желязкова Момакова   ОИПИП Главен счетоводител 13.5.2021  
721   Жанета Огнянова Байчева   ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 13.5.2021  
722   Венцислав Недялков Младенов   ОП Спорт Директор 13.5.2021  
723   Камелия Кънчева Месчиян   ДЯ № 11 “ ИГЛИКА “ директор 13.5.2021  
724   Александрина Жекова Гаргова-Божилова   Проект Ръководител 13.5.2021  
725   Диана Димитрова Йорданова    УСКОР Началник на отдел 13.5.2021  
726   Янислава Иванова Георгиева   ОП СВ главен счетоводител 13.5.2021  
727   Валентина Тончева Ганева   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 13.5.2021  
728   Ганчо Георгиев Ганчев    КДР Гл. експерт "Оркестри и ансамбли"  13.5.2021  
729   Боряна Крумова Петрова   ОП ТАСРУД главен счетоводител 13.5.2021  
730   Гергана Георгиева Чобанова-Дучева   ИИБ Гл. специалист "Благоустрояване"  13.5.2021  
731   Димитър Тодоров Ковачев   АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 13.5.2021  
732   Татяна Вълчева Константинова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 13.5.2021  
733   Мая Петрова Иванова   ЕНОП Началник на отдел 13.5.2021  
734   Петя Руменова Стоянова 14.5.2021 ЕНОП Гл. експерт "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" 13.5.2021  
735   Бистра Маринова Димова   ЕНОП Началник на отдел 13.5.2021  
736   Марко Петров Марков   Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица Директор 14.5.2021  
737   Добромир Лалев Досев   Превенции Старши експерт "Секретар на Общинския съвет по наркотични вещества" 14.5.2021  
738   Даниела Петрова Бранева   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  14.5.2021  
739   Диляна Добромирова Атанасова-Гръбчева   Превенции Ст. експерт "Психолог" 14.5.2021  
740   Явор Ценков Цветков   АГУП Гл. експерт "Подземен кадастър" 14.5.2021  
741   Валя Владимирова Илиева   АГУП Гл. специалист "Подземен кадастър" 14.5.2021  
742   Стефка Георгиева Господинова   ФиБ Директор 14.5.2021  
743   Валентина Чавдарова Крушева   Проект експерт ФУОП 14.5.2021  
744   Биляна Антимова Якова-Атанасова   Проект Ръководител 14.5.2021  
745   Станимир Георгиев Мизов   ИИБ Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 14.5.2021  
746   Георги Георгиев Георгиев   ИИБ Гл.експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и зимно поддържане на уличната мрежа" 14.5.2021  
747   Георги Красимиров Кръстев   ИИБ Гл. експерт "Благоустрояване" 14.5.2021  
748   Елена Илиева Германова   ЕНОП Ст. експерт "Програми и проекти" 14.5.2021  
749   Красимира Илиева Якимова   ФСД Старши счетоводител 14.5.2021  
750   Веселина Николова Милушева   ЕНОП Ст. експерт "Планиране и проекти за устойчиво развитие" 14.5.2021  
751   Мая Александрова Атанасова   Превенции Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 14.5.2021  
752   Димана Ленкова Стоянова   Превенции Мл. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 14.5.2021  
753   Йордан Димитров Иванов   ОМД Гл. експерт "Младежки бази" 14.5.2021  
754   Петя Крумова Атанасова   Превенции Гл. експерт "Училищна превенция" 14.5.2021  
755   Константин Атанасов Воденичаров   Превенции Гл. експерт "Психолог" 14.5.2021  
756   Станислав Николаев Никитасов   ИИБ Гл. експерт "Електроснабдяване" 14.5.2021  
757   Гергана Георгиева Аврамова   ИИБ Мл. експерт "Озеленяване" 14.5.2021  
758   Милен Георгиев Мънев   ИИБ Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 14.5.2021  
759   Диян Пенчев Дичев   КК Мл. експерт "Международно сътрудничество" 14.5.2021  
760 22 Виктор Иванов Константинов   ФиБ Младши експерт 14.5.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
761   Лиляна Димитрова Лазарова - Янева   Логопедичен Директор 14.5.2021  
762   Деница Росенова Сърбова   ПНО Юрисконсулт 14.5.2021  
763   Надя Колева Савова   проект ръководител 14.5.2021  
764   Станка Илиева Пантелеева     УС Главен специалист "Почивно дело и социален отдих" 14.5.2021  
765   Десислава Валентинова Георгиева   КДР Началник на отдел 14.5.2021  
766   Венелина Желева Бозукова   ДГ№47"Люляче" Директор 14.5.2021  
767   Иванина Димитрова Чиколова    Туризъм Ст. експерт "Морска политика, маркетинг и анализи" 14.5.2021  
768   Магдалена Добрева Братилова   ИИБ Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 14.5.2021  
769   Йоана Иванова Иванова   АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 14.5.2021  
770   Галина  Иванова Райкова   ДГ№37"Пламъче" Директор 14.5.2021  
771   Анна Чернева Константинова   ДГ№44"В.Терешкова" Директор 14.5.2021  
772   Христо Йорданов Железаров 17.5.2021 ОПБК Управител 14.5.2021  
773   Гаро Ара Капрелян   ЕНОП Гл. експерт "Териториално сътрудничество" 14.5.2021  
774   Полимира Парашкевова Тодорова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 19.5.2021  
775 23 Александър Драгомиров Драгнев   УСКОР Директор 20.5.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
776 21 Демир Дончев Георгиев   УСКОР главен експерт ОМП 21.5.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
777 24 Миколета Росенова Върбанова   ПНО главен експерт "Съдебни преписки и дела" 01.06.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
778 26 Николай Недков Колев   УСКОР старши специалист "Дежурен в район Младост" 21.06.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
779 25 Валентина Стоянова Димитрова   УСКОР старши инспектор 27.06.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
780 27 Веселин Илиев Илиев   ИИБ Главен експерт "Отопление и вентилация" 06.07.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
781 30 Анета Ангелова Александрова   МД Ст. Специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 16.07.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
782 32 Тодор Иванов Манов   УСКОР Старши специалист "Дежурен в район Одесос" 21.07.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
783 28 Маринела Колева Петрова   ДГ №7 "Пушкин" Директор 26.07.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
784 29 Живко Георгиев Хаджиев   МД Главен юрисконсулт 30.07.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
785 31 Стела Ганчева Попова   ФСД Старши счетоводител 09.08.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
786 33 Цветелина Христова Милева   МД главен специалист "Безкасови прихови" 11.08.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
787 34 Станчо Желязков Станчев   УСКОР старши специалист "Дежурен в район Младост" 16.08.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
788 37 Свилена Петрова Михайлова   МД ст. Специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 03.09.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
789 35 Стефка Веселинова Недева   ЕООС старши специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 17.09.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
790 36 Дарина Янчева Попова   ДГ №39 "Приказка" Директор 20.09.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
791 38 Стоимен Иванов Стоименов   ОПБК ветеринарен лекар 23.09.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
792 39 Камен Мохамад Ел-Хаббал   УСКОР инспектор "Строителен контрол" 24.09.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
793 40 Нелия Жекова Жекова   ОМД главен експерт "Ученически конкурси" 29.09.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
794 41 Румяна Русенова Василева   ДГ №45 "Морски свят" Директор 05.10.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
795 44 Доника Пламенова Георгиева   ИИБ ст. Експерт "Свлачища и укрепване на територии" 13.10.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
796 42 Петранка Димитрова Петрова   ДГ №49 "Боров кът" Директор 25.10.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
797 43 Диана Тодорова Начева   ОПБК шофьор-диспечер 28.10.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
798 47 Диляна Йорданова Иванова-Бойканова   ЕООС старши експерт УО 01.12.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
799 45 Ралица Атанасова Славчева   ФСД счетоводител 02.12.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
800 48 Пепи Николова Борисова   Туризъм ст. Експерт "Категоризация на туристически обекти" 14.12.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
801 46 Теодора Йорданова Тодорова   СД главен инспектор СУД 17.12.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
    Top