нашите сайтове english

Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на професионална гимназия по икономика „д-р Иван Богоров“ гр.Варна

Проект "Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Н. Хайтов" и професионална гимназия по икономика "Д-р И.Богоров" се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и има за цел да създаде условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в двете професионални училища.

ПРОЕКТ BG16RFOP001-3.002-0031 „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ И НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ ГР.ВАРНА“

 

    Top