нашите сайтове english

Подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжностите: лекар – 0,5 (брой места) медицинска сестра - 1 (брой места) по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“

Top