нашите сайтове english

Подбор за длъжност изпълнител “Деловодител” към дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране”, отдел „Архитектура” при Община Варна при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

за длъжност 

Изпълнител “Деловодител” към дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране”, отдел „Архитектура” при Община Варна

         1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         1.1.Степен на завършено образование – Не се изисква;

         1.2.Професионална област – Не се изисква;

         1.3.Професионален опит – Не се изисква.

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

3.1.Заявление за участие по образец, към което се прилага:

3.2.Автобиография

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 20.07.2021 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

      

5.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

 

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Приема, проверява окомплектовката на документите и ги предава на съответните длъжностни лица за изпълнение и регистриране в информационната система.

Обработва изходящата документация, като проверява за наличие на описаните приложения, извежда ги и адресира по направление.

Извършва деловодна обработка на: преписки по одобряване на инвестиционни проекти; преписки по издаване на разрешение за строеж, промяна по време на строителството; преписки по екзекутивна документация, технически паспорти, ПБЗ и ПУСО; договори, по които Община Варна е страна; заповеди на Гл. архитект и заповеди на Кмета; предписания и други административни актове.

Предоставя информация за движението на преписките за служебно ползване.

Систематизира, съхранява и опазва оригиналите на изходящите документи за календарната година, след което ги предава в общинския архивен фонд.

Изпълнява допълнително възложени задачи от началника на отдел „Архитектура“ и директора на дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

  1. Месторабота / адрес на работното място:

Община Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43

        

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 650 лева.

по 1% прослужено време за всяка година придобит трудов стаж.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Заявление за участие

    Top