нашите сайтове english

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за кандидати за за длъжност „Санитар“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“

СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 за длъжност „Санитар“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

 

След разглеждане на представените документи, комисията  допуска до интервю следните кандидати:

 

  1. Илиан Георгиев Енчев;
  2. Димитричка Жечева Андонова.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността „Санитар“ по  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 21.07.2021 г. от 09.00 часа на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, етаж 13, стая 1305.

 

За повече информация -  Диляна Несторова – ръководител на проект, тел.052/ 820 343.

 

СПИСЪК

 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 

за длъжност „санитар“ по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008-0004-C01

  

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следния кандидат:

 

  1. Илиана Недялкова Кръстева – не е приложила документ, удостоверяващ необходимата минимална степен на образованието, което се изисква за длъжността.

 

Публикувано на 20.07.2021 г.

    Top