нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжността „ЛЕКАР – 0,5 щатна бройка“

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“ набира кандидати за длъжността ЛЕКАР – 0,5 щатна бройкапри следните условия:

 1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Образователна степен: Магистър;
 • Професионална област: Здравеопазване и спорт;
 • Минимален изискуем професионален опит: 2 години професионален опит.

     1.1. Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с лица с увреждания;
 • Да притежават добра компютърна грамотност - MS „Office”- Word, Excel, Internet.
 1. Основни цели на длъжността и области на дейност:

Длъжността е свързана с подобряване на здравословното състояние на потребителите, полагане на адекватни грижи в семейна среда и стимулиране на обгрижващите да създават безопасни условия за лицата с увреждания.

Медицинско обслужване и ежедневна грижа на потребителите в „Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, в мобилните услуги и в „Заместващата грижа“. Превенция, опазване и укрепване здравето на потребителите. 

 1. Преки задължения:
 • Организира и контролира съдействието за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи, услуги, включително и за снабдяване с предписаните лекарства;
 • Активно участва в мултидисциплинарния екип при изготвянето на Оценка на потребностите и Индивидуален план за грижа на всеки един от потребителите на услугите. Поддържа постоянни контакти и работи съвместно с лични лекари, медици от различни здравни заведения на територията на Община Варна и др.;
 • Осъществява контрол върху изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи;
 • Консултира родителите относно режима на потребителите при здравословни проблеми. Поема отговорност за планирането, управлението и оценяването на грижите за потребителите в практическото приложение на превантивни и лечебни мерки. Осигурява специализирани консултации, подкрепа на потребителите и техните семейства относно профилактика и рехабилитация на заболяванията им;
 • Осигурява непрекъснат контрол и наблюдение на здравословното състояние на потребителите в рамките на Центъра и „Заместващата грижа”.

Място на работа: „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и по домовете на потребителите.

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване  и класиране на кандидатите.  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна,  в раздел „Конкурси".

 1. Необходими документи за участие:
 • Заявление до Кмета на Община Варна (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Декларация (по образец);
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка и др. 
 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се представят в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, в срок до 17,30 ч. на 03.09.2021 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 4 часа.

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 650 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време) за 4 часа.
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Варна -http://www.varna.bg/в раздел „Конкурси".
 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

    Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

    За допълнителна информация:

Лице за контакт: Диляна Несторова, Ръководител на проект, тел. 052/ 820 343 и 052/ 820 306.

 

Изтегли документи:

Заявление за участие

Декларация, че лицето не е осъждано

Автобиография

 

Публикувано на 18.08.2021 г.

  Top