нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2351 /02.08.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед: 

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2351 /02.08.2021г. за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости които са безсрочни, а именно:

  1. Апартаменти за гости, находящ се гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."ИВАН ДРАСОВ", № 31, ет. 4, ап. 16.
  2. Стаи за гости "Мотиви", находящи се гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", м-ст "Абатко", УПИ № II-22, кв. 65.    

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top