нашите сайтове english

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност началник на отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ в дирекция „Местни данъци“ при Община Варна

СПИСЪК

НА

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

началник на отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“

в дирекция „МЕСТНИ ДАНЪЦИ“ при Община Варна

 

 1. Красимира Атанасова Йорданова
 2. Даниела Веселинова Иванова
 3. Свилен Петков Абушев
 4. Нелка Тодорова Трендафилова

         Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 16.08.2021 г. в 09:30 часа в сградата на Община Варна, ет.4, стая 402.

Нормативни документи за подготовка:

 • Закон за държавния служител
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за счетоводството
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Наредба на Общински съвет Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна
 • Наредба на Общински съвет Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Система за определяне на резултатите:

 1. Изисквания за решаване на теста:

1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,2.

1.3. Минимален резултат за допускане до интервю - 20 верни отговора.

 1. Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.
 2. Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

 

Председател  на конкурсната комисия: _______(п)________

                                                                               /Пейчо Пейчев/

 

 

СПИСЪК

НА

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

началник на отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“

в дирекция „МЕСТНИ ДАНЪЦИ“ при Община Варна

 

 

Няма недопуснати кандидати.

 

Председател  на конкурсната комисия: _______(п)________

                                                                               /Пейчо Пейчев/

 

Публикуван на 06.08.2021 г.

  Top