нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжности по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“ Ръководител на екип , Счетоводител , Социален работник , Медицинска сестра – ръководител екип , Медицинска сестра , Диспечер , Сътрудник „Социална работа“ и други

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна в качеството й на бенефициент по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., набира персонал за дейностите по:

I. Направление 1 “Предоставяне на патронажна грижа на територията на община Варна”.

II. Направление 2 „Превенция на COVID 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Варна“.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. НАПРАВЛЕНИЕ 1 “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА”:

1. РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП

Брой места 1 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

 1.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: висше;

- Образователна степен: бакалавър;

- Професионална област: Социални, стопански, правни, педагогически и технически науки;

- Професионален опит: 4 години; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

1.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Организация, ръководство и контрол на работата на мултидисциплинарните екипи по Направление 1 (медицинските сестри - ръководител екип, медицински сестри, сътрудници „Социална работа“ и домашни помощници), пренасочването им при необходимост, както и работата на диспечерите, социалните работници, психолога, рехабилитаторите и шофьорите. Съгласува дейностите по Направление 1 със счетоводителя на екипа за изпълнение на проекта.

1.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 2000 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

2. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Брой места 1 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

 2.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: висше;

- Образователна степен: бакалавър;

- Професионална област: стопански науки;

- Професионален опит: 2 години; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

- Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

2.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Водене и контрол  на счетоводната и финансовата отчетност на здравно-социалната услуга по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, съгласно националното законодателство. Изготвя финансови отчети за дейностите по предоставяне на здравно-социалната услуга.

2.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 2000 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

3. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Брой места 3 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

3.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: висше;

- Образователна степен: бакалавър;

- Професионална област: правни, социални, стопански и технически науки;

- Професионален опит: 2 години; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

- Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

3.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Съдейства на потребителите на услугите да получат достъп до ресурси, необходими спомагателни услуги за справяне с проблеми от битов характер. Води стриктна отчетност за положените грижи и извършените дейности, като следи за попълването на личните картони на всеки потребител. Контролира качественото провеждане на социално - здравните услуги по проекта.

3.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1450 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

4. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП

Брой места 5 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

4.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: висше;

- Образователна степен: професионален бакалавър;

- Професионална област: медицина;

- Професионален опит: 1 година; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

- Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

4.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Планира, организира, координира, мотивира, оценява и контролира дейността на медицинските сестри, сътрудник „Социална работа“ и домашен помощник, полагащи здравно-социални грижи за потребителите на услуги, предоставяни по Проект „Патронажна грижа + в Община Варна“. Извършва сестринските дейности и манипулации, спазвайки правилата за добра сестринска практика и принципите на асептика и антисептика.

4.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1450 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

5. ДИСПЕЧЕР

Брой места 2 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

5.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: висше;

- Образователна степен: бакалавър;

- Професионална област: стопански, социални, правни и технически науки;

- Професионален опит: Не се изисква

- Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

5.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Координира цялостната дейност с медицинската сестра – ръководител екип, медицинските сестри, домашните помощници, сътрудниците „Социална работа“, социалните работници, психолога, рехабилитаторите и шофьорите за своевременно и ефективно изпълнение на подадените заявки за предоставяне на услуги по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“ по договор №BG05M9OP001-6.002-0181-С01. Приема заявки от самозаявили се лица, лични лекари и други организации за включване на потребители в проекта и насочване към мултидисциплинарните екипи.

5.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1350 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

6. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Брой места 10 (на непълен работен ден - 4 часа) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

6.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: висше;

- Образователна степен: професионален бакалавър;

- Професионална област: медицина;

- Професионален опит: 1 година; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

- Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

6.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Предоставя здравни грижи с цел опазване и укрепване здравето на потребителите на услуги, предоставяни по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“. Извършва сестринските дейности и манипулации, спазвайки правилата за добра сестринска практика и принципите на асептика и антисептика. Следи за правилното и редовно приемане на лекарствените средства, според назначенията на семейния лекар или други специалисти. Следи редовно физиологичните показатели на потребителите /дишане, пулс, кръвно налягане, температура, отделяне/.

6.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 750 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

7. СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНА РАБОТА“  

Брой места 7 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

7.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: средно;

- Професионален опит: не се изисква

7.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Осъществява отговорно, качествено и в срок доставка на хранителни продукти и лекарства, закупени със средства на потребителя, както и да извършва неотложни административни услуги и заплащане на битови сметки със средства на потребителите.

7.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1100 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

8. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК  

Брой места 10 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

8.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: средно;

- Професионален опит: не се изисква

8.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Оказва помощ на потребителите на услуги, предоставяни по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“ при осъществяване на личната хигиена и поддържане на хигиена в помещението, което потребителя обитава. Предоставя рутинни персонални грижи и помощ в ежедневните социално-битови дейности на потребителите на услуги.

8.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1050 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

9. ПСИХОЛОГ

Брой места 1 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

9.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: висше;

- Образователна степен: магистър;

- Професионална област: социални науки;

- Професионален опит: 1 година; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

- Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

9.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Предоставя психологическа помощ с цел опазване и укрепване психичното здраве на потребителите на услуги, предоставяни по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“. Изучава и изследва умствените процеси и поведението на лицата - потребители на услуги, прилага знанията си за насърчаване на личностното, социалното, образователното, професионално приспособяване и развитие.

9.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1500 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

10. РЕХАБИЛИТАТОР

Брой места 2 (на непълен работен ден - 4 часа) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

10.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: висше;

- Образователна степен: професионален бакалавър;

- Професионална област: здравеопазване;

- Професионален опит: 2 години; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

- Допълнителна квалификация/обучение: работа с офис техника.

10.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Изпълнява рехабилитационни програми за подобряване или възстановяване на двигателните функции на потребителите на услуги, предоставяни по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“. Разработва рехабилитационни програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации, за работа с потребителите. Изследва моторното развитие на всяко лице, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на потребителите.

10.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1000 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

11. ШОФьОР

Брой места 2 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Община Варна

11.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: средно;

- Професионален опит: 3 години; Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

- Допълнителна квалификация/обучение: свидетелство за управление на МПС категория „В“.

11.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Превоз на хора, доставка/разнос на продукти от първа необходимост със средства на потребителите на услугите; техническо обслужване на автомобила, зареждане и отчет на гориво, ежедневна дезинфекция на автомобила. Извършва заявените доставки в срок, управлява безаварийно автомобила. Спазва противоепидемичните мерки.

11.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1200 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

II. НАПРАВЛЕНИЕ 2 „Превенция на COVID 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община”

1. ХИГИЕНИСТ

Брой места 46 (на пълен работен ден) по Трудов договор за срок от 12 месеца.

Обхват: Социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на Община Варна.

1.1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: основно;

- Професионален опит: не се изисква

1.2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Поддържа отлична хигиена и дезинфекция на помещенията и дворното пространство на социалната услуга, към която е назначен с цел превенция от заразяване и ограничаване разпространението на COVID-19. Хигиенизиране и дезинфекциране на стаи, офиси, санитарни възли, коридори, дворно пространство и други помещения в социалната услуга.

1.3. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 1170 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

III. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Начин за провеждане:

Подборът за заемане на длъжносттите ще се проведе на два етапа: Подбор по документи и интервю.

2. Необходими документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

2.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

2.2. Автобиография

2.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация.

2.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

2.5. За длъжността „Шофьор“: копие на валидна шофьорска книжка за водач на МПС, категория „В“

3. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 03.11.2021 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1, лично от кандидатите.        

4. Ред за провеждане на процедурата за избор чрез подбор в два етапа:

4.1. Подбор по документи:

Всяко постъпило заявление за участие в конкурса, в рамките на обявения срок, се разглежда от комисия. След проверката на съответствията на представените  документи се провежда интервю.

4.2. Интервю:

Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изискванията за заемане на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до интервюто кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна.

Кметът на Община Варна сключва трудов договор с класираните кандидати.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Социални услуги и проекти” към Дирекция “Социални дейности”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-544

Лице за контакт: Ивелина Кирилова – Ръководител на проект

 

Изтегли документи:

Заявление за участие

Заявление за участие за длъжност Хигиенист

 

Публикувано на 20.10.2021г.

 

    Top