нашите сайтове english

Комплексни услуги за достоен и независим живот

Проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот” е  финансиран по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“ 2014-2020 и ма за цел да подобри качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги

 

Информация за Проект „Независим живот“, Процедура № BG05M9OP001-2.002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“

    Top