нашите сайтове english

Общински план за развитие 2014 - 2020 г.

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на Община Варна (ОПР) е главен стратегически документ, който предначертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на Общината. Съгласно нормативните изисквания на законодателството за регионално развитие (Закон за регионалното развитие – ЗРР и Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие - ППЗРР), ОПР се изготвя за период на действие от 7 години. ОПР е елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Общинският план за развитие на Община Варна, като стратегически документ, обвързва сравнителните предимства  и  потенциал  за  развитие  на  местно  ниво  с  ясно  дефинирана  визия,  цели  и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Документът обединява целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Варна и действащите устройствени планове.

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 година

Препис извлечение от Решение на Общински съвет – Варна №1256-9/34,11.05.2023 г.

Препис-извлечение на Решение на Общински съвет - Варна №843-8/24, 30.03.2022 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. за 2020 г.

Препис-извлечение на Решение на Общински съвет - Варна №251-4/13, 14.07.2020 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. за 2019 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.

Препис-извлечение на Решение на Общински съвет - Варна № 181-5-4-11.02.2020 г.

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.

Препис-извлечение на Решение Варна №1149-6/28/21.03.2018 г. на Общински съвет

Презентация за обществено обсъждане на актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.

Покана до заинтересованите страни за участие в публично обсъждане на актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 година за 2018 г.

Препис-извлечение на Решение №165-11/39/24.04.2016 г. на Общински съвет-Варна

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 година за 2017 г.

Препис-извлечение на Решение №1146-6 от Протокол №28/21.03.2018 г. на Общински съвет-Варна

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 година за 2016 г.

Препис-извлечение на Решение №675-9 от Протокол №19/19.05.2017 г. на Общински съвет-Варна

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 година за 2015 г.

Препис-извлечение на Решение №311-11 от Протокол №8/11.05.2016 г. на Общински съвет-Варна

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 година за 2014 г

Препис-извлечение на Решение №2067-5 от Протокол №40/30.03.2015 г. на Общински съвет-Варна

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.

Решение №1124-9 от Протокол №23 от заседание на Общински съвет – Варна, проведено на 18.09.2013 г.

Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.

Решение №ВА-8/ЕО/2013 г. на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Покана за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.

Анкета Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.

Презентация на проект на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.

Top