нашите сайтове english

Инвестиционната програма на Община Варна

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА Община Варна

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020

 

ОБЩИ ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА:

ОСНОВЕН СПИСЪК С ПРОЕКТИ:

85 623 445,13 лв.

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК С РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ:

42 053 635,88 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА:

127 677 081,01 лв.

  1. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ЕНЕРГИИНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” - 2 766 132,24 лв.

ПРОЕКТ: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОД на МВР - Варна ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 1 178 830,65 лв.

ПРОЕКТ: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Варна ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 1 587 301,59 ЛВ.

  1. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” - 29 297 008,49 лв.

ПРОЕКТ: „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза”

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 29 297 008,49 ЛВ.

  1. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ГРАДСКА СРЕДА” - 25 231 166,90 лв.

ПРОЕКТ 1: РАЙОН "АСПАРУХОВО":

Реконструкция на ул. „Мара Тасева” - от бул. „1 май” до бул. „Народни будители”

Изграждане на пешеходни пасарелки, на детски и спортни площадки, зони за отдих; скатно залесяване на брега канал "море-езеро"; ремонт на прилежащи улици към СБА/103 „Д-р Марко Марков” и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов”

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ДЕЙНОСТИТЕ: 5 956 552,99 ЛВ.

ПРОЕКТ 2: МОРСКА ГРАДИНА:

Рехабилитация на настилки, ново осветление, изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел. Реконструкция на поливна система, нова растителност.

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ДЕЙНОСТИТЕ: 3 315 182,43 ЛВ.

ПРОЕКТ 3: РАЙОН "ОДЕСОС":

Благоустрояване на междублокови пространства - реконструкция на ул. „Георги Бенковски“ - в участъка от бул. „Сливница“ до ул. „Кракра“, включително елементи на предблоковите пространства - в участъка между ул. „Цар Петър“, ул. „Парижка комуна“, ул. „Кракра“ и ул. „Георги Бенковски“.

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ДЕЙНОСТИТЕ: 2 363 942,60 ЛВ.

ПРОЕКТ 4: РАЙОН "ОДЕСОС":

Благоустрояване на междублокови пространства - ул. „Цар Симеон I“, включително велоалея и пространството, заключено между ул. „Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. Заменхов“.

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ДЕЙНОСТИТЕ: 1 583 346,49 ЛВ.

ПРОЕКТ 5: РАЙОН "ОДЕСОС":

Благоустрояване на междублокови пространства - ул. „Михаил Колони“, включително велоалея и площад „Йоан Екзарх“.

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ДЕЙНОСТИТЕ: 1 266 461,75 лв.

ПРОЕКТ 6: РАЙОН "МЛАДОСТ":

Благоустрояване на междублокови пространства - пространството, заключено между ул. „Ана Феликсова“, ул. „Петър Алипиев“, улицата западно от бл. 17, локално платно на бул. „Трети март“.

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ДЕЙНОСТИТЕ: 2 478 130,09 ЛВ.

ПРОЕКТ 7: РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК":

Благоустрояване на междублокови пространства - IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул. "Янко Мустаков" - в участъка от бул. "Константин и Фружин" до ул. "Св. Елена”

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ДЕЙНОСТИТЕ: 8 267 550,55 ЛВ.

 

  1. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА” - 12 019 700,65 лв.

ПРОЕКТ 1: „Реконструкция на социалната инфраструктура”

ОБЕКТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица в СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова”, район «Младост»

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 3 810 000,00 лв.

ПРОЕКТ 2: „Частична реализация на проект за изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение”

ОБЕКТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Изграждане на 10 социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на район «Младост» - частична реализация.

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 490 000,00 лв.

ПРОЕКТ 3: „Модернизация на културна инфраструктура в гр. Варна”

ОБЕКТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал на ТМПЦ - Варна.

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 7 163 217,35 лв.

ПРОЕКТ 4: „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна”

ОБЕКТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ „Петко Рачов Славейков 1928“, район «Владислав Варненчик»

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 556 483,30 лв.

  1. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ

 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” - 16 309 436,85 лв.

ПРОЕКТ 1: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на 1-во Основно училище, район „Владислав Варненчик“

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 3 201 961,82 лв.

ПРОЕКТ 2: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на VII СОУ „Найден Геров”, район „Приморски“

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 2 525 528,10 лв.

ПРОЕКТ 3: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „Димчо Дебелянов”, район „Одесос“

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 2 388 850,81 лв.

ПРОЕКТ 4: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „П. Яворов”, район „Владислав Варненчик“

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 2 997 398,05 лв.

ПРОЕКТ 5: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”, район „Одесос“

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 467 005,60 лв.

ПРОЕКТ 6: „Ремонт и мерки за енергийна ефективност на ОУ „Стефан Караджа”, район „Приморски“

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 1 272 534,46 лв.

ПРОЕКТ 7: „Ремонт и мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Светулка“, район „Одесос“

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 519 618,24 лв.

ПРОЕКТ 8: „Ремонт, газификация и оборудване на ОДЗ №12 „Първи юни“, район „Владислав Варненчик“

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 624 768,82 лв.

ПРОЕКТ 9: „Основен ремонт на филиала на ЦДГ №38 „Ян Бибиян“, район „Приморски“

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 127 253,45 лв.

ПРОЕКТ 10: „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, район „Младост“

ИНДИКАТИВЕН ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОЕКТА: 2 184 517,50 лв.

Индикативен списък с резервни проекти

обща стойност - 42 053 635,88 лв.

Интегриран градски транспорт на Варна - трета фаза - 11 263 232,18 лв.

Естетизация и модернизация на пространствата в карето, заключено между ул. “Парижка комуна“, бул. „Владислав Варненчик“, „Съборни“, „Христо Ботев“, ул. „Кракра“ - 3 157 884,78 лв.

Естетизация и модернизация на пространствата между бул. “Янош Хуняди“, бл.1, южно от бл.2, източно от бл.З, ул. “Майка Тереза“, южно от бл.26, ул. “Ана Феликсова“, ул. “П. Алипиев“, улицата западно от бл.17, локално платно на бул. “Трети март“ и бул. “Янош Хуняди“ - 7 916 912,62 лв.

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, ll-ри м.р. източна част, вкл. ул. "П. Дертлиев" и ул. "Асен Разцветников” - 8 315 789,47 лв.

Естетизация и модернизация на простанствата между бул. “Сливница“, ул. “Иван Церов“, ул. “Мечтание“, улицата западно от парк „Младост“, улицата между ОУ „А. Страшимиров“ и южно от бл. 113, ул. “Иван Церов“, бул. “Цар Освободител“, бул. “Янош Хуняди“, южно от бл. 101 и ул.“Атанас Стоев“ и бул. “Сливница“ - 7 900 347,04 лв.

Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, район “Одесос”, и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата - 1 590 668,08 лв.

Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ ”Св. Климент Охридски”, район “Одесос” - 1 908 801,70 лв.

Инвестиционна програма на Община Варна 2014 - 2020 г. - изтегли презентация

 

Top