нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Ръководител екип по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Ръководител екип по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

1. Васвие Хюсмен Тодорова

2. Ваня Борисова Иванова

3. Николай Желязков Войнов

4. Пламена Иванова Маркова

5. Христина Стоева Димитрова

6. Теодора Петкова Паприкова

Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.11.2021г. на адрес: град Варна, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 09.00 часа.

 

 

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Ръководител екип по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

1.  Силвия Илиева Добрева – не отговаря на изискванията за професионален опит;

2.  Пламена Танева Стоянова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

3.  Иван Цветанов Иванов – не отговаря на изискванията за професионален опит;

4.  Теодора Желева Карапачова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

5.  Пенка Василева Вълкова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

6.  Даниела Димитрова Железчева – не отговаря на изискванията за професионален опит;

7.  Пламена Душкова Атанасова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

8.  Милена Маринова Димова – не отговаря на изискванията за професионален опит ;

9.  Красен Димитров Колев – не отговаря на изискванията за професионален опит;

10. Женя Желязкова Йорданова – не отговаря на изискванията за професионален опит.

    Top