нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Счетоводител по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Счетоводител по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

1.    Маринела Костова Христова

2.    Даниела Панкова Маринова

3.    Надя Кръстева Драганова

4.    Теодора Пенева Илиева

5.    Радостина Мирославова Мавродиева

6.    Рени Стефанова Колева

7.    Донка Кръстева Аргирова

8.    Дарина Данаилова Янева

9.    Теодора Захариева Кожухарова

10. Анриета Димитрова Конова

 

             Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 15.11.2021г. на адрес: град Варна, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 14,00 часа.

    Top