нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Психолог по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Психолог по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

1.    Иванка Сотирова Сотирова

 

2.    Ваня Борисова Иванова

 

3.    Татяна Грозданова Асенова-Георгиева

 

4.    Невяна Георгиева Капустина

5.    Валентин Илиев Вълчев

 

          Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.11.2021г. на адрес: град Варна, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 11,30 часа.

 

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Психолог по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

1.    Гергана Стоянова Георгиева – не отговаря на изискванията за професионален опит и придобита образователно-професионална степен „магистър“;

2.    Ваня Йорданова Иванова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

3.    Десислава Стоянова Христова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

4.    Кремена Стойчева Станкова – не отговаря на изискванията за професионален опит.

    Top