нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Медицинска сестра-ръководител екип по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Медицинска сестра-ръководител екип по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

  1. Янка Михалева Богданова
  2. Славянка Димитрова Койчева
  3. Мая Цвяткова Радева
  4. Цветанка Петкова Иванова

 

             Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.11.2021г. на адрес: град Варна, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 14.00 часа. 

    Top