нашите сайтове english

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Варна /ИПГВР/ е разработен като инструмент за планиране и управление на развитието на урбанизираната територия на града чрез прилагането на единен подход за пространствена, времева и функционална координация и интеграция на политически и управленски действия, мобилизация на ресурси и инструментариум. ИПГВР осигурява необходимата планова основа за постигането на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на градската среда, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси. ИПГВР интегрира предвижданията на останалите стратегически планови документи, свързани с регионалното развитие и устройството на територията, на чиято основа се очаква постигането на синергичен ефект при усвояването на територията, наличните условия и ресурси. В тази насока, ИПГВР на гр. Варна е отчел и интегрирал предвижданията на Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране, Стратегията за развитие на Област Варна и Общински план за развитие на Община Варна. Планът е разработен по проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, с финансиране от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год.

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна 2014-2020 г.

Покана за публично представяне на Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна 2014-2020 г.

Презентация на Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна 2014-2020 г.

Писмо на Министерството на Регионалното развитие от 17.12.2013 г.

Окончателен доклад ИПВГР - Варна, 10.12.2013 г.

Решение на Общински съвет - Варна № 1296-3/ Протокол № 27/13.01.2014 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна – файлове

Решение № ВА-20/ЕО/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в разработен в рамките на проекта ИПГВР-гр. Варна

Съобщение, че е изработен окончателен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПН към ОУП: ул. „Девня” – Промишлена зона Запад (Индекс 3BIII/А от проект „Подкрепа за разработ

Покана за заключителна пресконференция в рамките на проект "Подкрепа за разработване на ИПГВР - гр. Варна"

Окончателен доклад за изготвените документи,проведени обществени обсъждания и съдействие за провеждане на екологичните процедури по ЗООС и закона за биологичното разнообразие на ИПГВР-Варна, с включени зони за въздействие

Решение № ВА-6-ЕО-2013 на РИОСВ - Варна за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Информационен материал

Методически насоки ИПГВР

Top