нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Шофьор по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Шофьор по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Димо Христов Стоянов
 2. Иван Стоянов Боев
 3. Анастас Костов Димитров

       Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.11.2021г. на адрес: град Варна, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 15,30 часа.

 

 

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Шофьор по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Иван Цветанов Иванов - не отговаря на изискванията за професионален опит;
 2. Петър Михайлов Петров - не отговаря на изискванията за професионален опит;
 3. Атанас Жечев Пенев - не отговаря на изискванията за професионален опит;
 4. Атанас Стефанов Атанасов - не отговаря на изискванията за професионален опит и не представя свидетелство за управление на МПС;
 5. Алекси Киряков Алексиев - не отговаря на изискванията за професионален опит;
 6. Пламен Стоянов Георгиев - не представя свидетелство за управление на МПС;
 7. Георги Димитров Алатов - не отговаря на изискванията за професионален опит и не представя свидетелство за управление на МПС;
 8. Мариела Златева Ценова – не представя документи за образователно-квалификационна степен и професионален опит;
 9. Димитър Желязков Димитров – не представя документи за професионален опит.
  Top