нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Рехабилитатор по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Рехабилитатор по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

1.      Владислав Димитров Димитров

2.      Теодора Георгиева Николова

3.      Атанас Пламенов Дичев

Интервю с допуснатите кандидати да се проведе на 16.11.2021г. на адрес: град Варан, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 10.00 часа.

 

 

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Рехабилитатор по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

  1. Руслана Людмилова Симеонова – не отговаря на изискванията за придобита образователно-квалификационна степен.
    Top