нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за длъжност Ръководител екип по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

След проведени интервюта с кандидати за заемане на длъжността РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА по следния начин:

  1. Николай Желязков Войнов
  2. Христина Стоева Димитрова
  3. Ваня Борисова Иванова

За сключване на трудов договор ще бъде поканен първият класиран кандидат. При отказ от негова страна да заеме длъжността, ще бъде поканен следващия класиран кандидат.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ивелина Кирилова – Ръководител на проект, телефон за контакт 052/820-544.

 

    Top