нашите сайтове english

Национални програми

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

От 2015 г. стартира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя е с хоризонт на действие 2 години и на 100 % финансирана от държавата. 

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

     Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се отнася за всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ /едропанелно жилищно строителство; пакетно повдигнати плочи;и едроплощен кофраж, в които има най – малко 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Необходимо е да се регистрира Сдружение на собствениците. Вземането на решение за обновяване на сградата става с минимум 67% собственост на идеални части от общите части на сградата. Всички собственици трябва да декларират съгласие за реализиране на дейностите по сградата, както и да осигурят достъп до всички самостоятелни обекти в сградата.

            При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно по Националната програма.

От 2016 г. са допустими:

  • многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които не попадат в обхвата на Националната програма - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, намиращи се в общини, които не са допустими бенефициенти по ОПРР 2014-2020;
  • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди април 1999 г., намиращи се в общини, които не са допустими бенефициенти по ОПРР 2014-2020.

      Мерките, които финансира  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са: конструктивно укрепване на сградата; обновяване на общите части на сградата; топлоизолация и подмяна на дограма; ремонт или подмяна на вътрешни инсталации  и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване в общите части; изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели; ремонт на електроинсталация в общите части; енергоефективни мерки в асансьорите. Още подробности, свързани с  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради можете да откриете на сайта на Министерството на регионалното развитие и в специално разработената брошура.

Община Варна осъществява приема на документи за кандидатстване, оценка и одобрение, чрез районните си кметства, като там се извършва и регистрирането на Сдруженията на собствениците.

Външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП, извършват необходимите съпътстващи подготвителни дейности за обновяване (техническо и енергийно обследване, изработване на проектна документация, оценка за съответствието на проектите, ако се изисква такава), както и самото изпълнение на обновяването за енергийна ефективност и строителен надзор, ако се изисква такъв.

На страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са публикувани утвърдените методическите указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата. 

На 18.07.2017 г. в Община Варна постъпи уведомително писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно преустановяване на приема на Заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване на изпълнението на сключените договори за целево финансиране.

След приключване на всички дейности по обновяването на вече одобрените сгради, при възможност и при разполагаем свободен финансов ресурс ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД.

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148

Регистър на подадените Заявления по Националната програма за енергийна ефективност

    Top