нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за длъжност Счетоводител по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СЧЕТОВОДИТЕЛ

 по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

След проведени интервюта с кандидати за заемане на длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ по следния начин:

  1. Радостина Мирославова Мавродиева
  2. Маринела Костова Христова
  3. Донка Кръстева Аргирова

За сключване на трудов договор ще бъде поканен първият класиран кандидат. При отказ от негова страна да заеме длъжността, ще бъде поканен следващия класиран кандидат.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ивелина Кирилова – Ръководител на проект, телефон за контакт 052/820-544.

 

    Top