нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за длъжност Социален работник по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

 по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

След проведени интервюта с кандидати за заемане на длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по следния начин:

  1. Красимира Христова Долмова
  2. Милена Маринова Иванова
  3. Татяна Грозданова Асенова- Георгиева
  4. Цветелина Николова Николова

За сключване на трудов договор ще бъдат поканени първите трима класирани кандидати. При отказ от страна на един от първите трима кандидати да заемат длъжността, ще бъде поканен следващия класиран кандидат.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ивелина Кирилова – Ръководител на проект, телефон за контакт 052/820-544.

    Top