нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за длъжност Медицинска сестра-ръководител екип по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП

 по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

След проведени интервюта с кандидати за заемане на длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП по следния начин:

  1. Мая Цвяткова Радева
  2. Славянка Димитрова Койчева
  3. Янка Михалева Богданова

Класираните кандидати ще бъдат поканени за сключване на трудов договор.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ивелина Кирилова – Ръководител на проект, телефон за контакт 052/820-544.

    Top