нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за длъжност Домашен помощник по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

 по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

След проведени интервюта с кандидати за заемане на длъжността ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността ДОМАШЕН ПОМОЩНИК по следния начин:

 1. Бранимир Георгиев Николов
 2. Ирина Жекова Маринова
 3. Виолета Антонова Тодорова
 4. Радостина Стоянова Добруджанска
 5. Атанас Жечев Пенев
 6. Цветелина Емилова Караиванова
 7. Елка Янева Андреева
 8. Пенка Костадинова Мочева
 9. Нели Неделчева Георгиева

Класираните кандидати ще бъдат поканени за сключване на трудов договор.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ивелина Кирилова – Ръководител на проект, телефон за контакт 052/820-544.

  Top