нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за длъжност Диспечер по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИСПЕЧЕР

 по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

След проведени интервюта с кандидати за заемане на длъжността ДИСПЕЧЕР по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността ДИСПЕЧЕР по следния начин: 

  1. Пенка Василева Вълкова
  2. Теодора Желева Карапачова
  3. Радостина Иванова Калудова
  4. Михаела Иванова Тодорова 

За сключване на трудов договор ще бъдат поканени първите двама класирани кандидати. При отказ от страна на един от първите двама кандидати да заемат длъжността, ще бъде поканен следващия класиран кандидат.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ивелина Кирилова – Ръководител на проект, телефон за контакт 052/820-544.

    Top