нашите сайтове english

Стратегии

План за пешеходна достъпност на територията на район „Одесос“ по проект CityWalk“

Целта на настоящия План за пешеходна достъпност на територията на район „Одесос“ се фокусира върху предлагането на мерки и действия, подобряващи политиката на община Варна към развитието на публичните пространства, подкрепата на пешеходството, устойчивите форми на мобилност и ограничаването на автомобилния трафик.

 

Стратегия за развитие на пешеходното движение и активните форми на мобилност в гр. Варна чрез повишаване нивото на пешеходната безопасност и разработване на пешеходни маршрути по проект Citywalk

Настоящата Стратегия има за цел да даде основните насоки на политиката на Община Варна за изграждане на градска среда и формиране на обществени нагласи, които да стимулират развитието на пешеходството, активните форми на мобилност и устойчивите видове транспорт, като на тази база да предложи също и насоки за първоначалните действия за реализирането на тази политика. Стратегията е разработена по възлагане от Община Варна в рамките на проекта „CityWalk - Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region”, който е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ на Европейската Комисия.

 

СТРАТЕГИЯ за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2021 – 2025 - I част

СТРАТЕГИЯ за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2021 – 2025 - II част

СТРАТЕГИЯ за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2021 – 2025 - III част

СТРАТЕГИЯ за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2021 – 2025 - IV част

СТРАТЕГИЯ за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2021 – 2025 - V част

СТРАТЕГИЯ за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2021 – 2025 - VI част

СТРАТЕГИЯ за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2021 – 2025 - VII част

СТРАТЕГИЯ за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2021 – 2025 - VIII част

СТРАТЕГИЯ за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2021 – 2025 - IX част

Стратегията за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна задава рамката, в която се провежда политиката в сферата на образованието, като описва визията, основните направления, целите и мерките за развитие на системата на образованието в общината.

Документът е насочен и към постигането на седните приоритетите: подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила; осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда; модернизиране на образователната система.

 

Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции

Този документ представя обобщен план за средносрочни действия по превенция на ХИВ/СПИН на територията на община Варна, посредством междусекторно сътрудничество и чрез въвеждане на система от общински превантивни политики и практики и прилагане на национални програми на местно ниво.

Главна цел на стратегията е поддържане на ниско ниво на разпространение на човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ) и намаляване на сексуално преносимите инфекции и на рисковото сексуално поведение в общността и сред уязвимите групи, посредством прилагане на национални програми на местно ниво и въвеждане на система от общински политики и практики за превенция на разпространението на ХИВ/СПИН и СПИ.

 

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Варна за периода 2023 г. – 2027 г.

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Варна за периода 2023 г.-2027 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС.

С нея се определя политиката за развитие на общинската собственост, управлението й придобиването на общинска собственост, разпореждането с част от нея, както и стопанската дейност на общината. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане. 

Стратегията представлява основа за разработване на годишните програми за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост при отчитане на настъпилите промени и необходимостта от очертаване на нови приоритети на развитие, при разработването на проектите за годишните бюджети на общината,както и при кандидатстване по международни програми и проекти с цел ефективно и рационално управление на общинската собственост. Ефективното управление на собствеността, базирано на планиране, е предпоставка за успешното реализиране на политиката на общината във всички сфери, за реализиране стратегическата цел – Варна да продължи да бъде град в развитие, отворен към морето и икономическо развитие на Варна превръщането й в модерен град с удобни квартали.

 

Общинска стратегия за сътрудничество с висшите училища и за утвърждаване на Варна като интернационален университетски град

Настоящата стратегия е разработена в рамките на проект „Партньорство между градовете и университетите за развиване на устойчиви градски икономики и общества” (съкратено „EUniverCities"), осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма URBACT II на ЕС.

Стратегията цели да интензифицира взаимодействието между ръководството на града и варненските университети и да ускори развитието на Варна като международен университетски град.

Най-важната причина за разработване на Стратегията, обаче е ролята, която университетските градове в Европа играят за развитието на европейската „икономика на знанието" и очакванията, те да поемат същата роля и у нас.

 

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012-2020 г. I част

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012-2020 г. II част

Настоящата стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-2020г. е основен инструмент в процеса на енергийно планиране на местно ниво. Планът е съобразен с утвърдените от ЕС времеви програмни цикли за планиране.

Разработването на плана е в съответствие с нормативни и програмни документи на ЕС, като Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност,  Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите и др., както и с нормативни и програмни документи на национално и регионално ниво.

 

Стратегическа карта за шум в околната среда на територията на агломерация Варна

Приложение № 5 - Списък приложени Стратегически Шумови Карти, Варна

Решение №47-2 на Общински съвет -Варна, прието с Протокол № 4 от 04.01.2024 г.

Актуализирането на Стратегическата карта за шума на агломерация Варна е в изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и Директива 2002/49/EО за оценка и управление на шума в околната среда. В изпълнение на разпоредбите на ЗЗШОС, шумовата карта за агломерация Варна е разработена и одобрена през 2009 г. Тя дава пълна характеристика за акустичната среда в града, като обхваща четирите основни източника на шум в населените места – автомобилния, железопътния, въздушния транспорт и промишления шум. Актуализирането на Стратегическата шумова карта, ще отрази актуалното състояние на акустичната среда, включително ще покаже ефективността на предприетите до момента мерки за ограничаване и намаляване на шума на територията на агломерация Варна.

Top