нашите сайтове english

Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна

Основна цел на проекта: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на бездомни лица и семейства.

Специфични цели:

  • Превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване;
  • Осигуряване на достъпни и качествени услуги, пълноценна грижа и реализация за хората от рисковите групи;
  • Предоставяне на място за живеене, административно съдействие за включване в курсове за квалификация, преквалификация или за намиране на работа, както и подкрепа за социалната адаптация на потребителите;
  • Прилагане на съвременни подходи в работата с целевите групи за защита, консултиране и информиране;

Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“

 

    Top