нашите сайтове english

Дейности по категоризиране на туристически обекти

На основание чл. 144 от Закона за туризма заявления-декларации за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 и за сертифициране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5, заедно с приложените към тях сканирани документи, може да се подават и по електронен път.

Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление.

Подаване по електронен път на Заявленията за категоризиране на туристическите обекти, заедно с приложените към тях сканирани документи се извършва на e-mail адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg

Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

 

Нормативни документи

Закон за туризма

Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията 

Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма /публикувана на страницата на Министерството на туризма/

 

Въпроси, сигнали и предложения се отправят на e-mail адрес: tourism@varna.bg 

Top