нашите сайтове english

Обявление за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност изпълнител "Хигиенист" в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “УСКОР”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ 

За длъжност 

ИзпълнителХигиенист” в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Не се изисква;

1.2.Професионална област – Не се изисква;

1.3.Професионален опит – Не се изисква.

2. Допълнителни изисквания:

След като бъде извършен подбор и има одобрен кандидат е необходимо преди назначение той да премине курс за хуманно отношение към животните.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.        

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 29.07.2022 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

 

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Поддържа санитарно–хигиенни условия, съобразно съответните нормативни изисквания и правилника на Общински приют за безстопанствени кучета.

Извършва спомагателни дейности по време на хранене на животните в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”. Подпомага управителя и ветеринарния лекар по отношение отчитането разхода на храна.

Изпълнява дейностите по събирането на умрелите безстопанствени животни и техните останки на територията на Община Варна, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

Изпълнява допълнително възложени задачи от Управител на дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”– с.Каменар и Началник на отдел “Опазване на обществения ред” в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

8. Месторабота / адрес на работното място:

Община Варна, с. Каменар, Общински приют за безстопанствени кучета        

9. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1000 лева.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 29.06.2022 г.

    Top