нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“  В ОИЦ – ВАРНА

 

1

2

3

4

5

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

Брой точки от ТЕСТ

Средноаритметичен общ брой точки от ИНТЕРВЮ

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА

(3+4)

1

Мария Димова Ангелова

22,5

18,2

40,7

 

 

 

Дата: 19.12.2022 г.

Място: Варна           

    Top